Okolím Rajeckého hradu

Informačná tabuľa č.6 - Popis okolitého terénu

Pod horizontom Dubová

Dosiahli ste skoro najvyšší bod vrchu Dubová, ktorý je vo výške viac ako 710 m n. m. Tento výhľad vám poskytuje najlepšie možnosti pozorovania Rajeckej kotliny z tejto strany Dubovej. Iný pohľad na Rajec a Rajeckú kotlinu vám umožnia letecké snímky, ktoré sú na: http://www.rajec.info/article/default/2214 Pokiaľ máte záujem, môžete si pozrieť aj podrobnosti o geologických podmienkach, hydrologických pomeroch, fyzikálnych vlastnostiach pôd a klimatických pomeroch, ktoré nájdete na: http://www.rajec.info/files/391-s000.pdf Územný plán Mesta Rajec, strana 9-14. Podrobné informácie o geologickom zložení Rajeckej kotliny nájdete na https://apl.geology.sk/gm50js/ Chcete sa lepšie orientovať v okolí a spoznať názvy kopcov? Stiahnite si do vášho mobilu aplikáciu „nájdi kopec“ na: https://www.mojandroid.sk/aplikacie-najdi-kopec/

Budeme radi, ak vložíte odpadky do igelitového vreca umiestneného v odpadkovom koši. Prispejete tak k čistote a kultúrnosti prostredia. Ďakujeme za porozumenie! Pre vašu ľahšiu orientáciu: isto ste si všimli vyhliadkovú vežu, ktorá je pokračovaním náučného chodníka. Prajeme vám ďalší pekný výhľad na okolia.

Vyhliadková veža

Bezpečnostné pokyny

Vaša bezpečnosť je dôležitá, venujte preto pozornosť nasledujúcemu textu! Nevykláňajte sa nebezpečne nad zábradlia veže. Nevstupujte na schodisko veže pokiaľ je tam námraza, sneh a podobne. Majte na pamäti, že schodisko veže je mrežované, čo umožňuje prepad nečistôt. Pri výstupe alebo zostupe dávajte pozor na padajúce nečistoty. Veža je kapacitne určená pre maximálne 25 osôb tak, aby bola optimálne využitá návštevníkmi na vyhliadkových plošinách, a umožňovala zároveň pohyb osôb po schodisku. Vstup maloletých na vežu bez dozoru dospelej osoby je zakázaný Nevstupujte do veže pokiaľ je búrka, prípadne iné nepriaznivé počasie. Veža je určená len na vyhliadkový účel. Iné účely využitia sú prísne zakázané! Vstupujete na vlastné nebezpečenstvo. 

Nachádzate sa na najvyššom bode Dubovej v starších topografických a aj v dnešných turistických mapách udávajúcim výšku 728 m n. m. Tento je vyznačený triangulačným bodom - kameňom. Zo súčasných referenčných geodetických bodov je tento označený pod číslom 4604-21 s hodnotou 727 m n. m. Rozdielnosť údaja je v tom, že novodobé technické možnosti umožnili presnejšie zameranie. Trigonometrický bod bol stabilizovaný v r. 1924 na mieste pôvodného bodu z rakúsko-uhorskej katastrálnej triangulácie. Vtedy bola vybudovaná aj meračská veža so stredným stĺpom vysokým 12.5 m. V r. 1948 bola vybudovaná nová veža, ktorá mala 4 poschodia a stredový stĺp bol vybudovaný do výšky 19.83 m. Výška veže bola 24.4 m. Meračská veža slúžila na zvýšené postavenie meracieho prístroja (teodolitu) pri meraní uhlov medzi okolitými bodmi trigonometrickej siete. Zároveň slúžila ako meračský signál pri meraní z iných bodov. Skladala sa z dvoch vzájomne nezávislých konštrukcií: stredový stĺp al. stôl, na ktorý sa centroval meračský prístroj a meračská veža s podlahou, na ktorej stál merač. Na najvyššom bode veže bol signál.

Maketa pôvodnej veže (Zdroj: Geodézia a.s.)

Ilustračná snímka veže (Zdroj: Geodézia a.s.)

Podrobnosti o „Vývoji vojenskej kartografie na území Slovenska“ si môžete pozrieť v článku na: http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL20/3.pdf Viac o lokalite si môžete nájsť na: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/rgb?bm=zbgis&z=15&c=18.61103,49.10032&sc=n#/detail/ease/851221 Na tejto webovej stránke v hornej lište si stlačte „Základnú mapu“, ktorá vám umožní lepšiu orientáciu v Rajeckej kotline a aj smerom na Považie. Pre vašu ľahšiu orientáciu: pokračujte po horizonte smerom na sever k ďalšej informačnej tabuli. Čaká vás ľahší úsek s klesaním po tabuľu č. 8, ktorý je vzdialený približne 200 m.

Prevádzkový poriadok Náučného chodníka a Rozhľadne - vyhliadkovej veže ->